สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

1.งานบริหารฝ่ายอำนวยการ

2.งานสารบรรณ

3.งานบุคลากร

4.งานการเงินและบัญชี

5.งานพัสดุและสินทรัพย์

6.งานควบคุมภายใน

7.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครู

8.งานแผนงานและสารสนเทศ

9.งานพัสดุฝ่ายอำนวยการ

10.งานประเมินผลฝ่ายอำนวยการ

11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย