สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

1.งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ

2.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4.งานพัฒนาหลักสูตร

5.จัดการเรียนการสอน

6.งานทะเบียน

7.งานวัดผลและประเมินผล

8.งานประกันคุณภาพการศึกษา

9.งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

10.งานนิเทศภายใน

11.งานแนะแนวการศึกษา

12.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

13.งานห้องสมุด

14.งานพัสดุฝ่ายวิชาการ

15.งานประเมินผลฝ่ายวิชาการ

16.งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

17.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย