สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

1.งานบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.งานอาคารสถานที่

3.งานบ้านพักครู

4.งานโสตทัศนูปกรณ์

5.งานเวรยามและความปลอดภัย

6.งานสาธารณูปโภค

7.งานความสัมพันธ์กับชุมชน

8.งานทัศนศึกษา

9.งานพนักงานบริการ

10.งานอนามัยและโภชนาการ

11.งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12.งานประเมินผลฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย