สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

1.งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

2.งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน

3.งานวินัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

4.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.งานสารวัตรนักเรียน

6.งานคณะกรรมการนักเรียน

7.งานเวรประจำวันและครูที่ปรึกษา

8.งานพัสดุฝ่ายกิจการนักเรียน

9.งานประเมินผลฝ่ายกิจการนักเรียน

10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย